Klauzula Informacyjna RODO

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Usługi Projektowo-Wykonawcze D.W. Kolassa ELK-KOMP Spółka jawna, adres: ul. Opalowa 16, Murowaniec, 86-005 Białe Błota.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę skontaktować się z Administratorem danych za pomocą poczty pod adresem wskazanym w pkt 1.
 3. Administrator danych przetwarza moje dane w celu opracowania dokumentacji projektowej na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe są pozyskiwane również w celu:
  1. rozliczania płatności z klientami,
  2. kontaktowania się z klientami,
  3. ewentualnego dochodzenia należności oraz prowadzenie postępowań sądowych,
  4. archiwizacji danych.
 4. Moje dane osobowe będą przekazane do Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa Podatkowego „KRYST” K. Czmochowska, B. Czmochowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy. Ponadto Administrator danych może przekazywać dane osobowe kancelarii prawnej, z którą współpracuje, kurierom, Poczcie Polskiej.
 5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie realizacji zamówienia. Biuro Rachunkowe, o którym mowa w pkt. 4, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, będzie przetwarzać moje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym. Kancelaria prawna może przetwarzać dane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 6. Przysługują mi następujące prawa:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo do sprostowania swoich danych;
 9. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Przetwarzanie danych osobowych nie następuje w sposób zautomatyzowany.
 14. Podanie danych jest warunkiem realizacji projektu. W przypadku niepodania tych danych, wykonanie usługi będzie niemożliwe.